ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 ดำเนินการประชุม
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ประจำปี 2549 (กอน.และกอต.สายสอบสวน)
มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูรภาค 7 เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธภาค 7
โดยท่าน พล.ต.ต.อาจิณ โชติวงศ์รอง ผบช.ภ.7
เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
 
 
  ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ประชุมสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ(191)
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด ตำรวจภูรภาค 7
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 302 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธภาค 7
โดยท่าน พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7
เป็นประธานพิธีปิดการอบรมดังกล่าว
 
 
<< 1  2  3 >>