ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
เพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2549
ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.7 จำนวน 100 นาย
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7
ห้อง 302 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธภาค 7
โดยท่าน พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7
เป็นประธานพิธีปิดการอบรมดังกล่าว
 
 
  ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการ
เจ้าหน้าที่การข่าว (ประชาคมข่าว) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด
ระดับชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าว
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 302 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธภาค 7
โดยท่าน พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.7
เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปฐมนิเทศ ในการอบรมดังกล่าว
 
 
<< 1  2  3 >>